Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Dienstverlener: Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) gevestigd te Heeze.
Dienstverlening: Het leveren van shiatsu-therapie, acupunctuur, stoelmassages, ontspanningsmassages, hotstonemassages en sportmassages.
Klant: De wederpartij van Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) , voor wie de diensten worden uitgevoerd
Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) in het kader van het welzijn van de klant.
Contract: Een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten worden verleend door Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) in het kader van het welzijn van de werknemer en de klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

A. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
B. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat werkgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.
C. Alle offertes zijn geldig vanaf de offertedatum, tenzij de offerte anders vermeldt. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) aan de klant schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

A. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) is bevestigd.
B. Ingeval van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
C. Wanneer door Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) op directe en strikte naleving van de algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) een of meer bepalingen uit deze voorwaarden
gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

A. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) zijn bevestigd.
B. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
C. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar behoudt Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) zal de klant tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De klant wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.
D. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de klant door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

A. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
B. Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor dezelfde periode verlengd, tenzij een der partijen 30 kalenderdagen voor het einde van de contractperiode schriftelijk heeft opgezegd. Indien de Klant wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de klant.
C. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijn de wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) de klant tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De klant wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening

A. De dienstverlening die Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) aan de werkgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten.
B. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) alles in het werk stellen zo spoedig mogelijk een andere afspraak te maken zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Niet verschijnen van de klant of werknemer.

Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) haar diensten verlenen volgens een voor Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) gangbaar behandelschema. Voor de hantering van de bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval; verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer, relatie en/of klant voor risico van de klant zoals omschreven in artikel 8b.

Artikel 8. Annulering

A. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de klant in rekening gebracht.
B. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten

Artikel 9. Verantwoordelijkheden klant

A. De werkgever zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) aangeboden diensten.
B. Het door de klant beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) inzake het assisteren bij het opstellen van het behandelschema voor de komende dienstverlening van de werknemers. Deze contactpersoon zal tevens zorg dragen voor het melden van veranderingen in het behandelschema.

Artikel 10. Tarieven

A. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste een contractjaar geldig in die zin dat Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) met een termijn van 30 kalenderdagen eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
B. Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) behoud zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode te wijzigen. Indien dit het geval is zal Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) dit schriftelijk aan klant kenbaar maken

Artikel 11. Geheimhouding

Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) zal alle informatie van de klant betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht

A. Indien de klant te kennen geeft erop prijs te stellen zal Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) van de betrokken werknemers van de klant een dossier bijhouden.
B. Naast Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De klant kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling

A. Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) zal met regelmaat de uitgevoerde behandelingen bij de klant (en) conform onderlinge afspraak doorbelasten door middel van een (verzamel) fractuur naar de klant te sturen.
B. Tenzij anders overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) te betalen.
C. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De verplichting van Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl de klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
D. Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor de rekening van de klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
E. Voor het geval naar het oordeel van Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) k de financiële positie van de klant risico's met zich brengt, is Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

A. De aansprakelijkheid van Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 500.000 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) k beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
B. De klant vrijwaart Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de klant.
C. Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) kunnen worden toegerekend.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding

A. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
- de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn
- Ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming
- de klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren
B. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de klant gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.
C. Areba Body & Mind treatment (Mickerts massagepraktijk) is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.