Privacy en Voorwaarden

Behandelovereenkomst

Areba Body & Mind Treatment is te nimmer een vervanging van de arts, specialist of andere westers geneeskundig orgaan. Er zullen dan ook nimmer adviezen worden gegeven om reguliere behandelingen en/of medicaties te verminderen, aan te passen of te beëindigen. Cliënt/patiënt heeft wel te allen tijde de mogelijkheid om deze behandelovereenkomst te beëindigen.

De behandelingen van Areba Body & Mind Treatment kunnen als aanvullend/complementair worden

beschouwd binnen een eventueel regulier behandeltraject. Areba Body & Mind Treatment kan adviseren om ook contact op te nemen met uw regulier arts/specialist omtrent het uit te voeren behandeltraject binnen de complementaire zorg. Cliënt/patiënt geeft alle mogelijke relevante informatie welke nodig is voor correcte uitvoer van de behandelingen.

Op resultaten van behandelingen kan geen garantie worden gegeven, echter zal er wel een maximale inzet zijn om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bij onvoldoende resultaat kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP. Hiervoor verwijs ik naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen op de website van de NWP (https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl). Mocht de klacht daarna nog niet naar tevredenheid worden opgelost dan zal de klachtenfunctionaris u doorverwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen KAB (www.kab-klachten.nl).

Bij personen jonger dan 16 jaar gaat een wettelijk vertegenwoordiger akkoord met deze behandelovereenkomst.

Privacy binnen de praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die we (na uw expliciete toestemming) hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Onze therapeuten gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgen ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Onze behandelende therapeuten hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Onze therapeuten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (indien van toepassing)

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de nota voor de zorgverzekering

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota (indien van toepassing) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

De volgende gegevens komen op uw nota te staan: uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de soort van behandeling en het tarief van de behandeling.

Vergoeding door zorgverzekering is mogelijk.


Doordat de therapeut bij de NWP www.nwp-natuurgeneeskunde.nl (beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals) is aangesloten, kan de behandeling (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar mits er een aanvullende verzekering is afgesloten. De behandeling wordt in de praktijk per pin voldaan. U krijgt per email een nota welke u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering zal de vergoeding aan u overmaken.

WKKGZ
De praktijk voldoet aan het reglement van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz).Klachten

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen op de website van de NWP. Kijk op https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/klachten.html voor de klachtenregeling. Mocht de klacht daarna nog niet naar tevredenheid worden opgelost dan zal de klachtenfunctionaris u doorverwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen KAB (www.kab-klachten.nl).